Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van welke aard dan ook tussen VR-Scan en de klant. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, dewelke steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de klant zelf. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen. VR-Scan is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. VR-Scan behoudt zich ten allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen of te wijzigen. De klant wordt verzocht regelmatig de Algemene verkoopvoorwaarden te consulteren om zo op de hoogte te blijven van de laatste evoluties.

Offertes en prijzen

Alle offertes zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders werd vermeld. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van VR-Scan zijn onder voorbehoud van tikfouten. Voor de gevolgen van tikfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Schriftelijke Bevestiging

Offertes dienen bij wijze van goedkeuring door de klant schriftelijk te worden bevestigd. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door VR-Scan. De klant erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst geeft aanleiding tot vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 30% van de aannemingssom. VR-Scan behoudt zicht het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

Aanlevering van gegevens

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VR-Scan aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, is het mogelijk dat de uitvoering van de opdracht wordt uitgesteld of opgeschort. Het door de klant aan VR-Scan geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen VR-Scan en de klant. Gegevens die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten.

Levertijd

De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door VR-Scan wordt ontvangen. De door VR-Scan opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoeding aan de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Wijziging opdracht

Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan verhoging van de kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit verlaging van de kosten ontstaat als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de klant. Indien VR-Scan, door omstandigheden op het moment van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is VR-Scan gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, blijven ten allen tijde eigendom van VR-Scan.

Ontwikkeling van programmatuur

De partijen zullen schriftelijk specifiëren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal gebeuren. VR-Scan zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de klant verstrekte gegevens. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van deze gegevens. De klant verkrijgt het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan de klant ter beschikking worden gesteld en is de klant gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. VR-Scan heeft het recht gebruik te maken van open source componenten. VR-Scan is niet verantwoordelijk voor malfuncties, bugs en updates in open source systemen en externe ondersteunende systemen (vb. browsers, operating systemen,…) of de gevolgen ervan op de programmatuur na oplevering.

Gebruiksrechten

VR-Scan verleent de klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te copiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de klant gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Domeinnamen en webhosting

VR-Scan treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen en het verlenen van een webhosting, Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder DNS. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. VR-Scan vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart VR-Scan tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam VR-Scan geen bemiddeling heeft verleend. Alle hostingcontracten door VR-Scan aangeboden, hebben een basistermijn van één jaar. De termijn vangt aan van zodra de ruimte is vrijgemaakt op een webserver van VR-Scan. Deze servers worden gehuurd bij onze partner. Hiervoor zijn dus de algemene voorwaarden van respectievelijk onze partner geldig. Tenzij anders is overeengekomen staat de klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van een hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van VR-Scan wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

Eigendomsvoorbehoud

Zo lang de klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen/diensten eigendom van VR-Scan. In geval de klant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover VR-Scan niet nakomt is VR-Scan zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van VR-Scan op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen moeten betaald worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling zal, bovenop het verschuldigd bedrag, een nalatigheidintrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 3 % aangerekend worden. Daarnaast is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % op het openstaand bedrag met een minimum van 75,00 € .

Deze nalatigheidsintresten en schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege vanaf de vervaldag van de facturen en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Alle leveringskosten en verplaatsingskosten zijn voor rekening van de klant.

Elk protest van een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, binnen de 8 werkdagen na de verzendingsdatum van de factuur schriftelijk worden meegedeeld aan VR-Scan.

Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld, is VR-Scan nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook. In ieder geval geldt dat VR-Scan nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de door de klant aan VR-Scan betaalde prijs voor de opdracht of levering. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro. VR-Scan zal bovendien onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen gesteld worden voor onrechtstreekse schade zoals financiële schade, commerciële schade, winst- en/of inkomstenderving of voor verlies van informatie. De aansprakelijkheid van VR-Scan wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant VR-Scan binnen de 48 u na het ontstaan van de schade onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en VR-Scan ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VR-Scan in staat is adequaat te reageren.

Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat VR-Scan door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van VR-Scan kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Eventuele reeds geleverde prestaties door VR-Scan tot aan het moment van de overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Duur en beëindiging

De overeenkomst voor hosting diensten en gebruikslicenties wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. Alle overeenkomsten voor (web)applicaties of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen. De overeenkomst voor hosting diensten en gebuikslicenties kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien de klant enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft VR-Scan het recht alle met de betrokken klant gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van VR-Scan op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.

Geheimhouding

Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. VR-Scan is gerechtigd de geleverde diensten in de eigen website op te nemen van zodra het project voor de buitenwereld beschikbaar is. VR-Scan kan het geleverde project aanwenden in zijn eigen commerciële communicatie.

Klachten

Klachten met betrekking tot leveringen of uitvoering van de overeenkomst in het algemeen, moeten VR-Scan schriftelijk bereiken binnen de 8 werkdagen na uitvoering/levering. Na deze periode wordt de opdracht geacht definitief te zijn opgeleverd en aanvaard door de klant. Bij tijdige en gegronde bezwaren zal VR-Scan alles in het werk stellen om binnen een redelijke termijn een kosteloze herstelling te doen. Hierbij ontstaat in generlei mate enig recht op een vergoeding voor de klant. Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op. Een klacht schort verplichtingen van de klant niet op.

Waarborg

De garantie bestaat erin dat VR-Scan te harer keuze, alles in het werk zal stellen om te trachten aangemelde gebreken te herstellen of daarin te voorzien. – Licentiesoftware: VR-Scan verleent met betrekking tot de licentiesoftware en de daarbij horende documentatie geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet ,betreffende – onder meer, maar daartoe niet beperkt – de kwaliteit of de geschiktheid en/of geëigendheid voor een bepaalde toepassing. VR-Scan garandeert evenmin dat de toepassing van de licentiesoftware storingsvrij of zonder fouten zal zijn. – Maatwerk: de garantie geldt tot 1 maand na de laatste verrichting van installatie of in het geval van een website tot 1 maand nadat de website voor de eerste maal bereikbaar was via de eraan gekoppelde URL; daarna wordt de bedrijfszekerheid slechts gegarandeerd via een onderhoudscontract. Elke garantie vervalt indien de klant door derden herstelling- of andere werkzaamheden heeft laten verrichten, tenzij VR-Scan voorafgaand zijn schriftelijk akkoord hiermee heeft gegeven.

Matterport voorwaarden

Matterport voorwaarden

VR-Scan treedt op als partner voor Matterport.com. Door goedkeuring van de offerte en bestelling van VR-scan verklaart de klant zich akkoord met de juridische Matterport voorwaarden.

Nietigheden

De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle verbintenissen uit deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.